Úherčice - Aktuality:

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Image

Detailní informace naleznete na: 

https://volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=530697&xvyber=5301

 

Návrh znaku a vlajky

Vážení spoluobčané,

heraldik Mgr. Jan Tejkal vypracoval návrhy znaku a vlajky obce Úherčice. Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit doporučující hlasování, které povede k vybrání znaku a vlajky obce. Rozhodující hlas bude mít zastupitelstvo obce.

Vysvětlení použitých symbolů na znaku a vlajce:

Obecná figura lilie symbolizuje kapli P. Marie v Úherčicích z roku 1898. Počet tří lilií přitom odpovídá počtu tří sídelních celků obce (Úherčice, Zdechovice a Na Obci (hovorově "Obícka").

Heroldská figura do poloviny zkráceného kůlu zakončeného cimbuřím odkazuje na hradiště Rozpakov, tzn. někdejší hrad (tvrz) Rozpakov, který historická literatura (Sedláček) ztotožňuje s Dolany.

Alternativním odkazem na Rozpakov je motiv polceného štítu se třemi kosmými břevny v heraldicky levé (tj. z pohledu pozorovatele pravé) polovině znakového štítu, jenž je volně odvozen z erbu Vácslava Loreckého ze Lkouše, který se připomíná na počátku 16. století na Rozpakově.

Figury jedlové hlavy, jeleního parohu, hrotu nebo tří kosmých břeven (evokujících větve stromu) představují různé verze vyjádření polohy obce v zalesněné krajině Železných hor a speciálně pak dvě lesnické obory, které zasahují do katastru obce (obora Úherčice a obora Janovice).

Každý obyvatel obce včetně dětí s trvalým pobytem má právo jednoho hlasu pro jeden návrh. Svoje hlasy zasílejte do pondělí 3. června včetně pomocí SMS na telefonní číslo starosty obce +420 777 171 869. Tvar SMS: Číslo návrhu, jméno, příjmení       

                                                                                 Filip Novotný - místostarosta

Stručný popis obce

Úherčice naj­de­me již­ně od Heř­ma­no­va Měst­ce, smě­rem na Vá­pen­ný Po­dol a Seč (ma­pa). 

Ú­her­či­ce jsou klid­nou o­b­la­s­tí s ab­sen­cí prů­mys­lu a nád­her­ným vý­hle­dem na kra­ji­nu Kr­ko­noš, přes Or­li­c­ké ho­ry až k Je­se­ní­kům. 

O­bec je čle­nem svaz­ku ob­cí Heř­ma­no­měs­tec­ko, v rám­ci je­hož čin­nos­ti by­la vy­zna­če­na cy­k­lo­tu­ri­stic­ká tra­sa č. 4208 pro­chá­ze­jí­cí ob­cí.

Počasí Úherčice (okres Chrudim) - Slunečno.cz

DSO Heřmanoměstecko

Image

Save to foursquare
Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Staré webové stránky: http://www.uhercice-cr.cz