Úherčice - Aktuality:

 

Poděkování

Děkujeme všem, kdo přispěli

do Tříkrálové sbírky 2019 v obci Úherčice.

Do pokladničky zde byla vybrána

částka celkem 4.121,- Kč.

Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování provozu pečovatelské služby a služby osobní asistence, na služby občanské poradny a pro provoz dobrovolnického centra. Část financí také pomáhá v obtížných životních situacích zejména rodinám s dětmi, a to vždy na základě provedeného sociálního šetření či na doporučení sociálního odboru města či jiné organizace, která pracuje s potřebným jako s klientem. Část výtěžku bude zahrnuta do fondu pomoci při mimořádných situacích v regionu (povodně, požáry).

Děkujeme koledníkům,

za obětavou pomoc a vedení obce za podporu.

Farní charita Chrudim

 

Počasí Úherčice (okres Chrudim) - Slunečno.cz
Save to foursquare

Stručný popis obce

Úherčice naj­de­me již­ně od Heř­ma­no­va Měst­ce, smě­rem na Vá­pen­ný Po­dol a Seč (ma­pa). 

Ú­her­či­ce jsou klid­nou o­b­la­s­tí s ab­sen­cí prů­mys­lu a nád­her­ným vý­hle­dem na kra­ji­nu Kr­ko­noš, přes Or­li­c­ké ho­ry až k Je­se­ní­kům. 

O­bec je čle­nem svaz­ku ob­cí Heř­ma­no­měs­tec­ko, v rám­ci je­hož čin­nos­ti by­la vy­zna­če­na cy­k­lo­tu­ri­stic­ká tra­sa č. 4208 pro­chá­ze­jí­cí ob­cí.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Staré webové stránky: http://www.uhercice-cr.cz