Platné předpisy:

- Na­ří­ze­ní ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2005 o zim­ní ú­drž­bě míst­ních ko­mu­ni­ka­cí

Na­ří­ze­ní obce Úherčice č. 2/2002 o spa­lo­vá­ní ro­s­t­lin­ných ma­te­ri­á­lů

Vyhlášky:

OZV č. 1/2019

 

OZV č. 2/2019

 

OZV č. 3/2019

 

  • OZV 1/2015

-Obecně závazná vyhláška obce Úherčice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV1.2015.doc (50kb)

  • 2012/02

- O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2012 o míst­ním po­plat­ku za pro­voz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­dů

  • 2011/03

- O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 3/2011 o mí­st­ních po­plat­cích

  • 2011/02

- O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2011, kte­rou se sta­no­vu­je ú­hra­da vod­né­ho ve dvou­slož­ko­vé for­mě

  • 2006/02

- O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2006, kte­rou se vy­me­zu­jí ně­kte­ré po­vin­no­s­ti dr­ži­te­le psa