Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál)

Účetní ve své pracovní době nabízí následující služby Czech POINTu:

  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Autorizovaná konverze dokumentů
  • Datové schránky
  • Vidimace a legalizace

Obec na­bí­zí pro­střed­nic­tvím účet­ní Ja­ny Svet­lé ú­řed­ní o­vě­ře­ní o­pi­su/ko­pi­e do­ku­men­tu (vi­di­ma­ci) a o­vě­ře­ní plat­nos­ti pod­pi­su (le­ga­li­za­ci).

Ú­kon se ří­dí zá­ko­nem 21/2006 Sb, zá­kon o o­vě­řo­vá­ní, v plat­ném zně­ní a vý­še po­plat­ku je sta­no­ve­na zá­ko­nem 634/2004, o správ­ních po­plat­cích, v plat­ném zně­ní (po­lož­ka 4 a 5 sa­zeb­ní­ku v tom­to zá­ko­ně u­ve­de­ném).

Povinnost vybrat poplatek za poskytnutou službu stanovuje § 9d zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, výši poplatku zá­ko­nem 634/2004, o správ­ních po­plat­cích, v plat­ném zně­ní (po­lož­ka 3 d sa­zeb­ní­ku v tom­to zá­ko­ně u­ve­de­ném).