Mí­s­t­ní li­do­vá kni­ho­v­na Ú­her­či­ce

  • O­tev­ře­no: kaž­dý sudý pá­tek od 17 do 19 ho­din
  • Kni­ho­v­ni­ce: Mir­ka Šú­tho­vá
  • Při­po­je­ní k In­ter­ne­tu (WiFi)

Re­gi­s­t­ra­ce čte­ná­řů, půj­čo­vá­ní knih a pří­stup k In­ter­ne­tu je zdar­ma.