Úherčice

Úherčice naj­de­me již­ně od Heř­ma­no­va Měst­ce, smě­rem na Vá­pen­ný Po­dol a Seč (ma­pa). Prv­ní zmín­ka se na­chá­zí v kro­ni­kách již v ro­ce 1392. Na po­čát­ku 20. sto­le­tí tu by­ly sa­mo­stat­né o­sa­dy. Z té do­by se do­cho­va­ly míst­ní ná­zvy: Zde­cho­vi­ce, Ú­her­či­ce a O­bí­c­ka. V 50. le­tech do­šlo ke slou­če­ní, kdy ves do­sta­la ná­zev Ú­her­či­ce. Po­z­dě­ji o­bec spra­vo­val blíz­ký Heř­ma­nův Měs­tec. K o­sa­mo­stat­ně­ní do­šlo ro­ku 1993, byd­lí tu o­ko­lo sta o­by­va­tel.

 

Ú­her­či­ce jsou klid­nou o­b­la­s­tí s ab­sen­cí prů­mys­lu a nád­her­ným vý­hle­dem na kra­ji­nu Kr­ko­noš, přes Or­li­c­ké ho­ry až k Je­se­ní­kům. Pro­to zde při­bý­va­jí ro­din­né do­my. Pří­ro­da vy­bí­zí k tu­ri­sti­ckým vy­cház­kám v kaž­dém roč­ním ob­do­bí. O­ko­lí u­ča­ru­je ma­leb­nou pří­ro­dou smí­še­ných le­sů v nad­moř­ské výš­ce 400 m. V obci se nachází šestiboká kaple Panny Marie, která byla vystavěna roku 1898 a následně vysvěcena roku 1899 Panně Marii.

 

O­bec je čle­nem svaz­ku ob­cí Heř­ma­no­měs­tec­ko, v rám­ci je­hož čin­nos­ti by­la vy­zna­če­na cy­k­lo­tu­ri­stic­ká tra­sa č. 4208 pro­chá­ze­jí­cí ob­cí.

Správ­ní za­řa­ze­ní

Kraj

Par­du­bic­ký kraj

O­bec s roz­ší­ře­nou pů­sob­nos­tí

Chru­dim

O­bec s po­vě­ře­ným o­bec­ním ú­řa­dem

Heř­ma­nův Měs­tec

Sez­nam všech správ­ních ú­řa­dů s pů­sob­no­s­tí pro o­bec Ú­her­či­ce na­lez­ne­te na Por­tá­lu ve­řej­né sprá­vy Čes­ké re­pub­li­ky.

Z historie obce

  • 1919: V říjnu vznikla samostatná obec Úherčice rozdělením obce Morašice
  • 1974: O­bec při­čle­ně­na k Heř­ma­no­vu Měst­ci (zdroj: Hi­sto­ri­e Sdru­že­ní do­bro­vol­ných ha­si­čů Heř­ma­nův Měs­tec)
  • 1992: O­sa­mo­stat­ně­ní ob­ce dne 1. 1. 1993 roz­hod­nu­tím Mi­ni­ster­stva vni­tra ČR, kte­ré by­lo vy­dá­no na zá­kla­dě vý­sled­ku míst­ní­ho re­fe­ren­da a ná­vr­hu měst­ské­ho úřa­du v Heř­ma­no­vě Měst­ci
  • 2003–2005: Vý­stav­ba vo­do­vo­du 
  • 2014: Výstavba dětského hřiště, modernizace silnice
  • 2015: 1. ročník Úherčického sekáče - soutěže v kosení trávy
  • 2016: Oprava autobusové zastávky, úprava kontejneroviště a plochy u obecního úřadu

Další informace z historie náší obce se dozvíte na stránkách: http://www.uhercice-cr.cz/historie.xhtml

Kronika obce: http://www.uhercice-cr.cz/historie.xhtml#kroniky

Pamětihodnosti

Kaple Panny Marie

V Úherčicích byl také zvonek z kapličky Panny Marie zrekvírován, při čemž udála se následující příhoda:

V květnu 1917 přišli do Úherčic dva vojáci, němci, kteří neznali slova česky, aby sňali zvonek. Před kapličkou shromáždil se hlouček lidí, kteří přihlíželi smutně a tiše na práci. Zvonek, který zněl tak jasně, jako málokterý v okolí, při snímání jeho srdce ještě jednou jako by se chtělo rozloučiti se svojí obcí a širým krajem. Když byly vojáci s prací hotovi, odnesli zvonek do kůlny p. starosty V. Tlapáka, kde ho uzamkli a odešli. Večer na to slečna Marie Havlíčková a Anna Hubáčková šly k p. J. Zimovi, aby jim kůlnu otevřel, že zvonek odnesou a schovají a až bude konec války, že ho zavěsí opět na kapličku. P. Jos. Zima po dlouhém přemlouvání s nimi šel, kůlnu p. Tlapáka vypáčil a zmíněné dívky zvonek vzaly a odnesly ho na zahradu p. Frant. Hubáčka č. 11, kde ve velké hromadě kamení ho schovaly. V tomto úkrytu bohužel nebyl dlouho. V. Tlapák druhé dne oznámil na Okres. hejtmanství, že zvonek někdo ukradl. Tam tomu nechtěli věřit, protože takových případů stávalo se víc a nařídili, aby Úherčice buď vydaly zvonek nebo – že musí všichni jsoucí na dovolené aneb propuštěni na delší dobu vojáci, okamžitě nastoupiti. Nařízení to způsobilo v Úherčicích poprask. Všichní vojáci na dovolené žádali, aby vydali zvonek, jen aby oni nemuseli na vojnu. Protože nikdo mimo Jos. Zimy, Václava Tlapáka, Marie Havlíčkové a Anny Hubáčkové o zvonku nevěděl, po dlouhém schánění p. V. Tlapák jim o zvonku pověděl, protože byl sám mezi těmi, kteří by museli ihned odejíti na vojnu. Zvonek ze svého úkrytu vytáhli a s ním se rozloučili. Do Chrudimě ho odvezl p. Fr. Hubáček, kterého doprovázel Frant. Paulus. Tak dopadla snaha některých, aby zvonek uschován byl do konce války.

Kaple byla v roce 1919 oceněna na 1000 Kč. V červnu tohoto roku byl objednán nový zvonek na místo ve válce rekvírovaného u fírmy Frant. Pujman v Novém Ransku u Chotěboře za 640 Kč.

Na proti účet provedena mezi občany sbírka mosazi jichž sebráno asi 5 kg. Mosaz byla poslána drahou fírmě. Kromě toho provedena sbírka peněžní která vynesla 260 Kč, (v Úherčicích 153 Kč, ve Zdechovicích 107 Kč), zbytek Kč 380 uhrazen z obecní pokladny. Zvonek byl vysvěcen Panně Marii dne 6. září 1920 a téhož dne zavěšen a poprvé s ním vyzváněno.

Na podzim byla opravena kaplička nákladem Kč 1.800. Musely být vyměněny sloupky ve vížce které byly úplně schnilé a vížka byla pobita novým plechem.

Roku 1898 byla zde postavena obecním nákladem K. 1425,50 kaple, která vysvěcena roku 1899 Paně Marii. Je to stavba šestiboká prosté architektury. První zvonek na této kapli zněl nejjasněji v celém okolí, ale byl rakouskými úřady v r. 1917 schozen a odebrán pro válečné účely. Roku 1920 byl nahražen zvonkem jiným. První zvonek dodala firma Rudolf Perner v Budějovicích, vážil 38 kg a stál 74,24 zl. (148,48 K.) Druhý zvonek dodala firma Jan Půjman v Novém Ralsku, stál 640 K.

Nový zvon

KZ kapličky byl vyjmut rozbitý železný zvon. Prozatím bude umístěn u Výborných čp. 25. Má dojít k jednání s rodinou zvonařů Dietrichových z Brodka u Přerova.

Nová kronika, kapitola „Rok 1994“, oddíl „Nový starosta“, odstavec „Nový zvon“, str. 130:

"Máme v obci nový zvon, krásný. Ale byl bohužel přivezen nedokončený a nedá se proto zavěsit. Tato chyba z neznalosti bude muset být OÚ napravena. Zvon je prozatím umístěna na OÚ."

Rekonstrukce střechy v roce 2008

V roce 2008 byla zahájena oprava kapličky.