Ko­mu­nál­ní­ od­pa­d

Vý­ši po­plat­ku za služ­by spo­je­né s od­pa­dem sta­no­vu­je aktuálně platná O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce o míst­ním po­plat­ku za obecní systém odpadového hospodářství, v platném znění.

Cena od 1.1.2023: 700,- Kč/os/rok, do 6ti let a od 75ti let 350,- kč/os/rok

Termín svozu v roce 2023:

čtvrtek - sudý týden

Tří­dě­ný od­pad

O­bec za­jiš­ťu­je pro­voz sběr­ných kon­tej­ne­rů na sklo, plas­ty , pa­pír, kov a bioodpadKon­tej­ne­ry jsou u­mí­s­tě­ny na spod­ní ces­tě od za­stáv­ky do ú­her­či­c­ké čás­ti ob­ce pod bří­zami po­blíž cy­klo­tu­ri­sti­cké ma­py, na návsi u rybníka a u kapličky.

Zvlášt­ní sběr­ná ná­do­ba na drob­ný ele­ktro­ni­c­ký od­pad a ná­do­ba na zá­ři­v­ky, vý­boj­ky ne­bo LED svět­la do 40 cm se na­chá­zí v bu­do­vě o­bec­ní­ho ú­řa­du na chod­bě v pří­ze­mí za hlav­ní­mi dveř­mi.

Zá­klad­ní pra­vid­la pro tří­dě­ní jsou po­psá­na pří­mo na kon­tej­ne­rech, po­drob­ná pra­vi­d­la na­lez­ne­te na we­bu Jak tří­dit.

BIO odpad

Nádoby na BIO odpad jsou na návsi u kapličky a u rybníka.

Termíny svozu v roce 2023:

pátek - sudý týden (první svoz: 7.4., poslední svoz: 17.11.)

Ná­do­by na směs­ný ko­mu­nál­ní od­pad

O­bec­ní ú­řad na­bí­zí cha­lu­pá­řům v ob­ci ke kou­pi pyt­le na od­pad­ky. Je­den še­de­sá­ti­lit­ro­vý py­tel sto­jí 12,- Kč.

Ne­bez­peč­ný a vel­ko­ob­je­mo­vý od­pad

 

Termíny odvozu pro rok 2023:

  • pondělí 3. dubna v 16:00 hod. u kon­tej­ne­rů
  • pondělí 30. října v 16:00 hod. u kon­tej­ne­rů

Ne­bez­peč­ný od­pad je nut­né pře­dat pří­mo do ru­kou pra­cov­ní­ků svo­zu.