Na­hlí­že­ní do Sbír­ky zá­ko­nů ČR a Věst­ní­ků práv­ních před­pi­sů Par­du­bi­c­ké­ho kra­je


Ob­ča­né ma­jí ná­rok na­hlí­žet do spi­sů Sbír­ky zá­ko­nů ČR a Věst­ní­ků práv­ních před­pi­sů Par­du­bi­c­ké­ho kra­je.

O­bec Ú­her­či­ce u­mož­ňu­je ob­ča­nům na­hléd­nout do spi­sů Sbí­rek zá­ko­nů po­mo­cí po­čí­ta­čo­vé tech­ni­ky v ú­řed­ních ho­di­nách v jed­na­cí míst­nos­ti bu­do­vy OÚ a v míst­ní kni­ho­vně v do­bě vý­půj­ček přes In­ter­net.

V li­sto­vé po­do­bě mo­hou na­hlí­žet do spi­sů Sbír­ky zá­ko­nů ČR a Věst­ní­ků práv­ních před­pi­sů Par­du­bi­c­ké­ho kra­je na Měst­ském ú­řa­dě v Heř­ma­no­vě Měst­civ po­da­tel­ně to­ho ú­řa­du.

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích


Obec na základě zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů, vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři obce v elektronické podobě.

Podá-li občan v souladu s § 13 tohoto zákona žádost o přístup do elektronické podoby registru, budou mu do vlastních rukou doručeny přístupové údaje k uživatelskému účtu registru.