Dodávka pitné vody

Vodné 2023.odt (156kb)

Vodné 2022.odt (156kb)

Vodné od 1.1.2021.jpg (154kb)

Vodné 2021 komentář.jpg (166kb)

Výsledky rozborů pitné vody:

 

Voda z 23.9.22.pdf (1,28Mb)

Údaje pro sepsání odběratelské smlouvy.docx (15kb)

Smlouva o dodávce pitné vody.docx (29kb)

Dodací podmínky pro dodávku vody z obecního vodovodu Obce Úherčice.docx (29kb)

Reklamační řád voda.docx (22kb)

Po­stup při zři­zo­vá­ní vo­do­vod­ní pří­poj­ky

Do­ku­men­ta­ci vo­do­vod­ní pří­poj­ky vy­pra­co­va­nou od­bor­nou o­so­bou (tech­nic­ká zprá­va, si­tu­a­ce, kla­deč­ské sché­ma, u­mís­tě­ní vo­do­mě­ru) v sou­la­du s pří­sluš­ný­mi ČSN před­lož­te k nám na o­bec­ní ú­řad. Při­klá­dá­me vzo­ro­vé sché­ma pří­poj­ky, u­lo­že­ní po­tru­bí a v pří­pa­dě u­mís­tě­ní vo­do­mě­ru mi­mo sklep­ních pros­tor též vý­kres vo­do­měr­né šach­ty.

O­bec­ní ú­řad vy­dá k do­ku­men­ta­ci sta­no­vi­s­ko.

Sa­mo­stat­nou vo­do­vod­ní pří­poj­ku ne­bo pří­poj­ku spo­leč­ně s ro­din­ným do­mem do 150 m² lze po­vo­lit dle § 96 a § 103 zákona č. 183/2006 Sb. for­mou vy­dá­ní ú­zem­ní­ho sou­hla­su. Žá­dost o vy­dá­ní ú­zem­ní­ho sou­hla­su se po­dá­vá sta­veb­ní­mu ú­řa­du na for­mu­lá­ři (§ 15 a pří­lo­ha č. 9 k vy­hláš­ce č. 503/2006 Sb., o po­drob­něj­ší ú­pra­vě ú­zem­ní­ho ří­ze­ní, ve­řej­no­práv­ní smlou­vy a ú­zem­ní­ho o­pa­tře­ní), kte­rý je k dis­po­zi­ci na kaž­dém sta­veb­ním ú­řa­dě a dá­le je ke sta­že­ní na in­ter­ne­to­vých strán­kách Mi­ni­ster­stva pro míst­ní roz­voj.

 K žá­do­sti sta­veb­ník při­po­jí:

  1. Do­klad pro­ka­zu­jí­cí je­ho vlast­nic­ké prá­vo, po­kud ne­vy­plý­vá z ka­tas­tru ne­mo­vi­to­stí
  2. Zá­vaz­ná sta­no­vi­ska dot­če­ných or­gá­nů
  3. Kom­plet­ní pro­je­k­to­vou do­ku­men­ta­ci
  4. Sta­no­vi­ska vlast­ní­ků ve­řej­né do­prav­ní a tech­nic­ké in­fra­stru­ktu­ry, re­spe­kti­ve po­vě­ře­né­ho pro­vo­zo­va­te­le (ob­ce Ú­her­či­ce)

Po vý­stav­bě před­lo­ží­te vý­sle­dek tla­ko­vé zkouš­ky a po­tvr­ze­ní o mon­tá­ži od­bor­nou fir­mou sta­veb­ní­mu ú­řa­du. Tla­ko­vá zkouš­ka mu­sí být pro­ve­de­na za pří­to­mno­sti pra­co­vní­ka pro­vo­zu (ing. Hla­va­tý). Vo­do­měr bu­de in­sta­lo­ván pra­co­vní­kem o­bec­ní­ho ú­řa­du.

Na­ko­nec bu­de u­zav­ře­na smlou­va o do­dáv­ce vo­dy.

V pří­pa­dě ne­ja­sno­stí kon­tak­tuj­te ing. Ji­ří­ho Hla­va­té­ho na te­le­fo­nu +420 602 449 084 ne­bo +420 469 623 306 ne­bo e-mai­lem ji.hlavaty@tiscali.cz.