Vyhlášky:

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

OZV 3.2021.pdf (1,99Mb)

OZV 2.2021.pdf (1,04Mb)

OZV č. 1-2021 zrušovací.doc (40kb)

OZV č. 1/2020

- kterou se stanovuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1/2019

- kterou se stanovuje poplatek ze psů

OZV č. 2/2019

- kterou se stanovuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 3/2019

- kterou se stanovuje poplatek za užívání veřejného prostranství

zrušena 9.6.2021 -  OZV 1/2021

  • 2011/02

- O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2011, kte­rou se sta­no­vu­je ú­hra­da vod­né­ho ve dvou­slož­ko­vé for­mě

  • 2006/02

- O­bec­ně zá­vaz­ná vy­hláš­ka ob­ce Ú­her­či­ce č. 2/2006, kte­rou se vy­me­zu­jí ně­kte­ré po­vin­no­s­ti dr­ži­te­le psa

Platné předpisy:

Na­ří­ze­ní ob­ce Ú­her­či­ce č. 1/2005 o zim­ní ú­drž­bě míst­ních ko­mu­ni­ka­cí

Na­ří­ze­ní obce Úherčice č. 2/2002 o spa­lo­vá­ní ro­s­t­lin­ných ma­te­ri­á­lů