Pro­dej dře­va

O­bec Ú­her­či­ce na­bí­zí pro své ob­ča­ny mo­ž­nost sa­mo­vý­ro­by pa­li­vo­vé­ho dře­va v o­bec­ním le­se. Zá­jem­ci se mo­hou hlá­sit u pana To­má­še Za­pla­tíl­ka.

Dře­vo vy­rov­nej­te do met­rů a od­vá­žej­te do­mů te­pr­ve po od­sou­hla­se­ní množ­ství zpra­co­va­né­ho dře­va.

Žá­dá­me ob­ča­ny, aby hlá­si­li i od­voz ne­zpo­plat­ně­né­ho kles­tí z o­bec­ní­ho le­sa a sa­mo­vý­ro­bu pa­li­vo­vé­ho dře­va v žád­ném pří­pa­dě ne­za­čí­na­li před do­mlu­vou.

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce se dne 20. 7. 2006 u­snes­lo na těch­to ce­nách:

Druh Prů­měr [cm]                                      Ce­na [Kč/m³]  
Pa­li­vo­vé 7–10                                                                               100,-  
  11–19                                                                             200,-
  20 a ví­ce                                                                        250,-
U­žit­ko­vé 15–19                                                                             500,-  
  20–29                                                                             750,-
  30 a ví­ce                                                                     1 500,-