Se­ká­ní trá­vy na sou­kro­mých po­zem­cích a po­u­ží­vá­ní ma­lo­trak­to­ru

Na ve­řej­ném za­se­dá­ní za­stu­pi­tel­stva ob­ce Ú­her­či­ce dne 7. září 2021 by­la schvá­le­na ta­to pra­vi­d­la:

  1. Zá­jem­ce o po­se­ká­ní trá­vy na sou­kro­mém po­zem­ku se do­mlu­ví se za­mě­st­nan­cem ob­ce p. Marcelem Haizlem na ter­mí­nu po­se­ká­ní.
  2. Po pro­ve­de­né prá­ci za­pí­še p. Marcel Haizl  ten­to ú­kon do se­ši­tu a ža­da­tel o po­se­ká­ní svým pod­pi­sem po­tvr­dí správ­nost ú­da­jů.
  3. Kaž­dý prv­ní čtvr­tek v mě­sí­ci před­lo­ží p. Marcel Haizl e­vi­den­ci se­ká­ní na o­bec­ním ú­řa­dě ke kon­tro­le, ú­čet­ní ob­ce si za­e­vi­du­je po­hle­dáv­ky od ob­ča­nů a od to­ho­to dne mo­hou ob­ča­né při­chá­zet na o­bec­ní ú­řad pla­tit po­se­ká­ní trá­vy ne­bo po­u­ži­tí ma­lo­trak­to­ru.

Saz­by těch­to slu­žeb:

Za po­u­ži­tí se­ka­č­ky (mulčovače) ne­bo křo­vi­no­ře­zu k se­ká­ní trá­vy a za po­u­ži­tí ma­lo­trak­to­ru k pře­vo­zu růz­ných ma­te­ri­á­lů

Do­ba Saz­ba [Kč]
Za 1 ho­di­nu prá­ce 400 
Kaž­dá za­po­ča­tá ½ho­di­na prá­ce 200