Obec Úherčice poskytuje tyto služby:

 

 1. Pitná voda
 2. Svoz ko­mu­nál­ní­ho od­pa­du
 3. Se­ká­ní trá­vy na sou­kro­mých po­zem­cích a po­u­ží­vá­ní ma­lo­trak­to­ru
 4. Mí­s­t­ní li­do­vá kni­ho­v­na Ú­her­či­ce
 5. Prodej dřeva
 6. Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál)
 7. Ostatní
  • Na­hlí­že­ní do Sbír­ky zá­ko­nů ČR a Věst­ní­ků práv­ních před­pi­sů Par­du­bi­c­ké­ho kra­je

  • Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích